Giới thiệu

“CỒ HỒNG” – 2 TIẾNG THÂN THƯƠNG

Tại sao là Cồ Hồng? Đây là tên mà Quý Thầy đã tặng với ý nghĩa: “Cồ” là họ của Đức Phật (Ngài Cồ Đàm) và “Hồng” là Hồng Ân của Đức Phật.

Vậy nên Cồ Hồng là nơi chúng ta nhận hưởng Hồng Ân của Đức Phật – thông qua những thực phẩm, những tình cảm của con người nơi đây mỗi ngày vun đắp